Akty prawne

Najważniejsze akty prawne z dziedziny BHP i PPOŻ.:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA, z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY, z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, z dnia 27 kwietnia 2000 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalnicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ, z dnia 6 lipca 1993 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poratach morskich i śródlądowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA, z dnia 30 grudnia 2004 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,z dnia 30 października 2002 r., w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ, z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW, z dnia 2 września 1997 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, z dnia 24 grudnia 2002 r., w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY, z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZANIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, z dnia 29 października 2003 r., w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW, z dnia 1 lipca 2009 r., w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW, z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZANIE MINISTRA ZDROWIA, z dnia 24 maja 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY, z dnia 28 czerwca 2005 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, z dnia 9 października 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, z dnia 1 sierpnia 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia